Краматорське вище професійне 
  металургійне училище
Get Adobe Flash player

Поділитися...

       ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад'юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти (Пункт 8 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1369-ІХ від 30.03.2021).

– кожен має право на освіту (Стаття 53 Конституції України)

– держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам (Стаття 53 Конституції України)
– свободу думки, совісті та релігії   (стаття 14 Конвенції про права дитини)
– свободу вільно висловлювати свої думки , шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини (стаття 13 Конвенції про права дитини)
– мирне публічне зібрання, кожна дитина має право збиратися разом з іншими дітьми, приєднуватися або утворювати асоціацію чи спілку, за умови, що в процесі не будуть порушуватися права інших осіб (стаття 15 Конвенції про права дитини)
– недоторканність приватного життя, честі та гідності (стаття 16 Конвенції про права дитини)
– відпочинок, ігри та дозвілля, кожна дитина має право на відпочинок та вільний час, у який вона може грати та вільно брати участь у культурному та художньому житті (стаття 31 Конвенції про права дитини)

 

Діти (учні) мають право на:

 

 • освіту (безплатну й обов’язкову початкову освіту; доступність безплатної повної загальної середньої освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги);
 • свободу думки, совісті та релігії;
 • свободу вільно висловлювати свої думки (шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини);
 • мирне публічне зібрання (кожна дитина має право збиратися разом з іншими дітьми, приєднуватися або утворювати асоціацію чи спілку, за умови, що в процесі не будуть порушуватися права інших осіб);
 • недоторканність приватного життя, честі та гідності;
 • відпочинок, ігри та дозвілля (кожна дитина має право на відпочинок та вільний час, у який вона може грати та вільно брати участь у культурному та художньому житті).

Конституція України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інші підзаконні акти

 • доступність освіти (рівні умови доступу до освіти);
 • безоплатну освіту (безкоштовне навчання від 1-го до 12-го року здобуття загальної середньої освіти);
 • якісні освітні послуги;
 • здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти незалежно від належності або неналежності до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань);
 • здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини особам, які належать до національних меншин України;
 • навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу особам, які належать до корінних народів України;
 • вільне формування політичних та світоглядних переконань;
 • індивідуальну освітню траєкторію (вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання);
 • створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • захист від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • повагу людської гідності та захист від приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою*;
 • безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування);
 • захист від будь-яких форм фізичного та психічного насильства під час освітнього процесу;
 • захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою;
 • отримування соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • неприпустимість словесних образ, лайки та підвищеного тону спілкування з боку інших учнів та педагогів на свою адресу;
 • безкоштовні підручники та посібники, у тому числі й в електронному форматі;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
 • доступ до  інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • особисто або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти (через органи учнівського самоврядування);
 • початок занять не раніше 8 години/при двозмінному режимі навчання початок занять у другу зміну – не пізніше 14 години, закінчення – не пізніше 19-20 год.;
 • такий обсяг домашніх завдань, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі 45 хв.; у 3 класі – 1 години 10 хв.; 4 класі – 1 год. 30 хв.; у 5-6-му класах – 2,5 години; у 7-9 класах – 3 години; у 10-12 класах – 4 години;
 • проведення предметів, що вимагають значного розумового напруження для молодших школярів на 2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку – на 2, 3, 4 уроках;
 • розподіл навчального навантаження протягом тижня таким чином, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок та середу;
 • оптимальне навчальне навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров'я і фізичної культури (лише у 10-12-х класах допускається проведення спарених уроків з основних і профільних дисциплін (предметів);
 • на відпочинок, канікули, позашкільну діяльність.

* Ігнорування фізичних потреб дитини (заборона піти до туалету) може трактуватися судами як жорстоке поводження з дітьми і аморальний проступок, що є підставою для звільнення.

   Діти (учні) зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності);
 • досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • дотримуюватися принципу академічної доброчесності (самостійно виконувати навчальні завдання, робити посилання на джерела інформації, дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права, надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної);
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно себе, учнів, вчителів та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Державного навчального закладу

«КРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ МЕТАЛУРГІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Правила поведінки здобувачів освіти під час навчально-виховного процесу затверджені педагогічною радою, погоджені Президентом учнівського самоврядування

  

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1.1 Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті училища.

1.2. Здобувач освіти приходить у заклад освіти за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

1.3 Не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою і використовувати будь-який спосіб зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотики й інші наркотичні засоби і отруту, а також токсичні речовини і таблетки.

1.4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

1.5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з території училища в урочний час.

1.6. У разі пропуску занять до 3-х днів здобувач освіти зобов’язаний пред’явити керівнику групи довідку або записку від батьків (осіб, які їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

1.7. У разі пропуску занять більше трьох днів здобувач освіти зобов’язаний представити довідку з медичної установи.

1.8. Здобувач освіти повинен проявляти повагу до старших: вітатися, поступатись дорогою.

1.9. Здобувачі освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, мають здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі училища, керівнику групи, або адміністрації училища.

1.10. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки здобувачів освіти в училищі та за його межами. Спілкування з однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Здобувач освіти не повинен вживати принизливі й образливі вислови, вживати ненормативну лексику та ін.

1.11. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках, вмикати гучну музику на перервах.

1.12. Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені  програмою.

1.13. Здобувач освіти повинен щодня вести записи домашніх завдань у предметних зошитах або блокнотах.

1.14. Здобувач освіти повинен приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

1.15. Усі здобувачі освіти зобов'язані берегти  майно та оснащення навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій та місць загального користування, зелені насадження на території училища, дбайливо  поводитися зі своїми речами та речами інших здобувачів освіти, берегти вазони на підвіконнях, не сідати на них і не ставити свої речі.

1.16. Суворо забороняється тютюнопаління в закладі освіти та на прилеглій до нього території.

1.17. Здобувач освіти зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу училища та здобувачів освіти чергової групи, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог.

1.18. У разі навмисного пошкодження училищного майна, батьки учня, або особи, що їх замінюють, зобов'язані відшкодувати матеріальні збитки.

1.19. Після закінчення занять та позаурочних заходів здобувачі освіти не мають права знаходитись у приміщенні закладу без нагляду педагогічних працівників.

ІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ

2.1. Після першого (о 08.00) дзвінка здобувач освіти займає своє місце в аудиторії, готує необхідні для уроку речі. Неприпустимо очікування викладача або майстра виробничого навчання біля дверей, у коридорі.

2.2. Здобувачі освіти входять до класу за дзвінком. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2.3. Коли викладач, майстер в/н  входить до навчальної аудиторії, здобувачі освіти встають, вітаючись. Так само здобувачі освіти вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли здобувачі освіти працюють за комп’ютером, та уроків виробничого навчання, коли здобувачі освіти працюють з інструментами та обладнанням.

2.4. На початку уроку староста групи,  або відповідальна особа,  доповідає викладачу про наявність здобувачів освіти на заняттях.

2.5. Під час уроку не можна ходити по навчальній  аудиторії чи навчальній майстерні, підключати зарядні пристрої до електромережі без дозволу викладача, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

2.6. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу викладача в спортивний зал здобувачам освіти входити забороняється. Здобувачі освіти, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково мають бути присутніми під час уроку в спортивному залі.

2.7. Дзвінок про закінчення уроку дається для викладача. Тільки коли викладач оголосить про закінчення занять, здобувачі освіти мають право покинути навчальний кабінет. При виході викладача або іншого дорослого з аудиторії, учні встають.

2.8. За кожним здобувачем освіти групи в навчальній аудиторії закріплюється постійне робоче місце. Здобувач освіти має право пересідати на інше тільки з дозволу викладача.

2.9. Під час уроку здобувачеві освіти необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, папір на партах та підлозі. Забороняється без дозволу педагога ходити по аудиторії чи навчальній майстерні, підключати зарядні пристрої до електромережі.

2.10. При користуванні на уроці підручниками, здобувачі освіти мають бути акуратними. В них не можна загинати сторінки, робити підкреслення, виривати сторінки та ін. Псування, втрата підручника, взятого з бібліотеки, відшкодовується згідно з чинним законодавством.

2.11. Користування мобільними телефонами під час проведення уроку суворо забороняється. На партах під час уроку тримати їх забороняється. Телефон повинен бути вимкнений або у беззвучному режимі. Використання гаджетів дозволяється тільки за завданням і з дозволу викладача. При неодноразовому порушенні цієї вимоги телефон передається керівникам групи або батькам здобувача освіти особисто.

2.12. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен запитати дозволу викладача.

2.13. Здобувач освіти на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги викладача.

2.14. Під час відповіді на запитання викладача здобувач освіти повинен відповідати чітко, виразно, зрозуміло.

2.15. Якщо здобувач освіти хоче поставити питання викладачеві, або відповісти на питання викладача, він підіймає руку.

2.16. Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свої погляди і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

2.17. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил  безпеки життєдіяльності, як під час уроків, так і після їх закінчення, правил поведінки в навчальних аудиторіях, майстернях.

2.18. Після закінчення занять та позаурочних заходів здобувачі освіти не мають права знаходитись у приміщенні закладу освіти без нагляду педагогічних працівників.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПЕРЕРВ

3.1. Під час перерви здобувачі освіти переходять з одного навчального кабінету в інший спокійно, без метушні й галасу, дотримуючись розкладу уроків та розкладу замін.

3.2. Особливо уважними треба бути здобувачам освіти під час руху сходами. При пересуванні слід триматися правого боку.

3.3. Здобувачам освіти забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.

3.3. Заборонено під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати руками, галасувати.

3.4. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.

3.5. На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, майстра в/н, адміністрації за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

ІV. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА МЕЖАМИ УЧИЛИЩЕМ

4.1. Здобувачі освіти ДНЗ «Краматорське ВПМУ» зобов'язані бути ввічливими, коректними і доброзичливими, проявляти витримку й розуміння у стосунках з оточуючими.

4.2. Бути уважним до дорослих, маленьких дітей і літніх людей.

4.3. Дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в міському транспорті, громадських місцях.

4.4. Дбайливо ставитися до природи.

4.5. Забороняється вживання алкогольних напоїв.

4.6. Здобувач освіти повинен дотримуватися мовного етикету, не дозволяти нецензурних висловлювань.

4.7. Перебування без дорослих у місцях відпочинку, прогулянки містом тощо для здобувачів освіти дозволяються до 22 години, а мешканцям гуртожитку до 20.00.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Демократичний підхід до зовнішнього вигляду учня передбачає відсутність форми єдиного зразка, що дозволяє здобувачеві освіти реалізувати свою індивідуальність і неповторність. Але здобувач освітиДНЗ «Краматорське ВПМУ»  повинен мати відповідний зовнішній вигляд. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану власника до самого себе і суспільства.

5.1. Кожен здобувач освіти зобов’язаний з’явитися до навчального закладу чистим і охайно одягненим. Одяг повинен бути ділового стилю, у ньому виключаються яскраві тони й орнаменти, провокативні елементи та довжина спідниць і суконь у дівчат.

5.2. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5.3. На уроки фізкультури і заняття спортивних секцій здобувачі освіти приходять у спортивній формі. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

5.4. На уроках виробничого навчання здобувачі освіти  повинні бути у спецодязі (комбінезонах, косинках, кухарських ковпаках, фартухах – дівчата).

5.5. На суботники та інші господарські роботи здобувачі освіти  приходять у робочому одязі.

5.6. Знаходитися в закладі освіти у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

5.7. На урочисті загальноучилищні заходи здобувачі освіти  приходять у святковому одязі.

5.8. На вечори, концерти здобувачі освіти  вибирають одяг за рекомендацією батьків і на свій розсуд.

VІ. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

6.1. Черговий по навчальній аудиторії здобувач освіти під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

6.2. Черговий здобувач освіти має право зробити зауваження іншим здобувачам освіти щодо правил поведінки та санітарних вимог у навчальному кабінеті.

6.3. Чергова група по училищу здійснює чергування відповідно до Обов’язків чергової групи, затверджених на початку навчального року.

6.4. Чергові здобувачі освіти допомагають  адміністрації і черговому майстру у здійсненні контролю за чистотою, порядком в училищі, за виконанням усіма здобувачами освіти цих Правил.

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Здобувачі освіти  не мають права під час знаходження на території закладу освіти  і при проведенні загальноучилищних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

7.2. За порушення цих Правил та Статуту училища здобувачі освіти  притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі заходи:

Øусне зауваження;

Øвиклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики.

Дані правила внутрішнього розпорядку є обов'язковими для виконання всіма здобувачіами освіти ДНЗ «Краматорське ВПМУ»:

1. При виставленні оцінок потрібно враховувати рівень запитання відповідно до критеріїв оцінювання.

2. За зовнішній вигляд оцінка не знижується, але педагогом робиться зауваження.

3. Оцінювання повинно бути систематичним, аргументованим та неупередженим. Завдання повинні бути диференційовані: за складністю, за змістом, за рівнем.

4.  Після хвороби здобувач освіти по можливості оцінюється, на пропусках увага не акцентується.

5. Домашнє завдання обов’язково задається. Постійний регулярний контроль за його виконанням. Обсяг залежить відповідно до рівня.

6. В конспектах обов’язково  виправляються граматичні помилки, які не впливають на оцінку. Це не стосується філології.

Шановний випускник!

У житті кожного успішного студента настає хвилюючий і в той же час радісний момент, коли він, успішно здавши державні іспити, отримує диплом про освіту та готовий успішно працювати.

Але вже зараз, перед Вами постає питання працевлаштування, виникає безліч запитань…

 

Детальніше: Випускнику

Права людини в сучасному світі - це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави.

Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб.

Детальніше: про права людини