Краматорське вище професійне 
  металургійне училище
Get Adobe Flash player

Поділитися...

Звіт директора

Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище» Максимова Олександра Івановича

за 2019-2020 навчальний  рік

ЗМІСТ

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище».

2. Підсумки навчально-виробничої діяльності.

3. Підсумки навчально-методичної роботи.

4. Підсумки навчально-виховної роботи.

5. Фінансова та господарча робота.

6. Плани на майбутнє.

Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне металургійне училище» (ДНЗ «Краматорське ВПМУ») у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, а також Статутом.

Юридична адреса училища: вул. Дніпровська, 7 А, м. Краматорськ, 84300; тел./факс: (06264) 6-91-41

У звітному періоді училище здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України ««Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно (професійно-технічних) закладах освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, планом розвитку ДНЗ «Краматорське ВПМУ», Статутом.

В закладі освіти функціонує педагогічна рада. Вона діє на підставі затвердженого положення, яке складено у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної ради проводиться раз на два місяці, відповідно до затверджених планів роботи.

На розгляд педагогічної ради виносяться питання роботи методичних комісій, стан викладання навчальних дисциплін, професійно-практичної підготовки, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, питання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, роботи методичних комісій, роботи школи молодого майстра, молодого викладача питання чергової атестації педагогічних працівників.

З метою підвищення ефективності навчання та виховання сучасного кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста училище створює сучасну навчально-виховну систему, що забезпечує реалізацію потреб здобувачів професійної освіти у професійній (професійно-технічній) освіті, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією, відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, позаурочну зайнятість здобувачів професійної освіти, різноманітну діяльність та спілкування за межами закладу освіти.

Основні напрями у навчально-виховній та навчально-методичній роботи

 1. Організація роботи з впровадження Державних стандартів П(ПТ)О робітничих професій на компетентністній основі, за якими ведеться підготовка в училищі
 2. забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 3. забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 4. забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 5. створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 6. активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
 7. Розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових планів і програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно (професійно-технічної) освіти.
 8. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарча та виробничо-комерційна діяльність.
 9. Поширення експериментальної діяльності щодо впровадження нових форм підготовки професій.

10. Активізація роботи з методичного забезпечення у відповідності до змісту навчання.

11. Підвищення професійної компетенції педагогічних працівників закладу освіти.

12. Впровадження інноваційних методів навчання. Сприяння активному впровадженню інформаційно-комунікаційних методів організації навчального процесу, електронних підручників та інших електронних засобів навчання у навчальний процес училища.

Робота закладу освіти в 2019-2020 навчальному році планувалась і проводилась у відповідності з вимогами національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті, законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту» програми розвитку освіти області враховуючи специфіку та можливості закладу освіти.

 

2. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Виконання регіонального замовлення

Протягом 2019-2020 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Виконується програма розвитку закладу освіти, а саме:

 • § модернізовано та комп’ютеризовано заклад освіти;
 • § поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • § широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • § потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • § збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • § поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • § впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • § систематично підвищується якість підготовки здобувачів освіти закладу освіти.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ДНЗ «Краматорське ВПМУ» має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 95%, забезпеченість навчальними майстернями становить 100%.

Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування регіонального замовлення на наступний рік. План регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, не зважаючи на зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, збільшувався протягом 2017-2019 років.

2.2. Відомості про контингент учнів

Державний план набору на 2019-2020 навчальний рік становив 175 осіб, фактично прийнято - 128 осіб (73 %). На основі повної загальної освіти прийнято 85 осіб, на основі базової загальної середньої освіти – 43 особи.

Контингент на 01.09.2019 року склав 362 особи.

Залишається проблемою збереження контингенту здобувачів професійної освіти. Причиною відрахування є зміни професійної підготовки, виїзд батьків в інші регіони та країни, зміни сімейного стану та працевлаштування. Питання комплектування, збереження контингенту здобувачів професійної освіти заплановані і систематично розглядаються на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах. За 2019-2020 н.р. зі складу здобувачів освіти відраховано 43 особи (11 % від загальної кількості учнів):

 - за власним бажанням – 28 осіб (65%  - від кількості відрахованих)

 - за переводом до інших закладів освіти – 15 осіб (34% - від кількості відрахованих)

Формування учнівського складу закладу освіти проводиться виходячи з потреб регіону та міста Краматорська в робітничих кадрах, можливостей закладу освіти, ліцензійного обсягу прийому на навчання та відповідно Правил прийому до закладу. Заклад освіти постійно проводить моніторинг попиту на професії серед підприємств і установ міста та населення.

2.3. Підсумки державних кваліфікаційних атестацій, захист дипломних робіт, успішність здобувачів освіти

Державна кваліфікаційна атестація в Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище» (проводилася 17, 18, 19, 25.06.2020р. відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам і складеного графіка. Здобувачі освіти виконали пробні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи, дипломні проекти (на ІІІ ступені), творчі роботи.

Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти за підсумками виробничого навчання і виробничої практики складає:

- на І курсі – 93 %

- на ІІ курсі – 94 %

- на ІІІ курсі – 98%

Випуск здобувачів освіти за 2019 – 2020 навчальний рік (з урахуванням зимового випуску) склав 147 осіб, з них:

- дипломи кваліфікованих робітників отримали – 147 здобувачів освіти;

- випущені за рівнем досягнутих знань – 4 здобувача освіти;

- диплом з відзнакою отримали  – 6 здобувачів освіти.

Професійно-практична підготовка в Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище» складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг. Виробнича практика здобувачів професійної освіти проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг. З підприємствами м. Краматорська та інших міст області було укладено договори на проходження здобувачами освіти виробничого навчання і виробничої практики. За виконані роботи здобувачами освіти під час виробничої практики підприємства забезпечують оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці. Нараховані здобувачам професійної освіти кошти перераховуються на розрахунковий рахунок закладу освіти у встановленому порядку з метою виплати їм 50% заробітної плати за проходження виробничої практики.

Контроль за навчально-виробничим процесом ПТНЗ здійснюється за графіком, у якому визначаються терміни проведення контрольних, перевірних робіт з метою виявлення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з окремих тем робочої навчальної програми.

 

2.4. Працевлаштування випускників

Після закінчення повного курсу навчання здобувачам професійної освіти закладу освіти, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію або захистили дипломний роботу, проект, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії), освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший бакалавр» з відповідної спеціальності і видається диплом державного зразка.

Заклад освіти працевлаштовує випускників на підприємства - замовники робітничих кадрів: Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь», Публічне акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний завод», Публічне акціонерне товариство «Краматорський завод важкого верстатобудування ім. Чубаря» та інші, з якими укладені двосторонні договори про надання освітніх послуг у сфері професійно (професійно-технічної) освіти, крім тих, які подали заяви про вільне працевлаштування у зв’язку з сімейним станом, виїздом за межі області, подальшим навчанням у вищих закладах освіти.

2.5. Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між роботодавцями та нашим закладом освіти з урахуванням регіонального замовлення для ДНЗ «Краматорське ВПМУ»

Протягом 2019-2020 н.р. здобувачі освіти закладу освіти проходили практику на багатьох підприємствах міста та області. Виробнича практика здобувачів освіти закладу освіти обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики здобувачів освіти та іншими нормативними документами.

Основними організаціями, з якими укладаються договори для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників є:. Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь», Публічне акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний завод», Публічне акціонерне товариство «Краматорський завод важкого верстатобудування ім. Чубаря»

Значно посилився контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять. Щоденно черговим адміністратором підводяться підсумки відвідування занять. Особливо велика увага адміністрації приділяється поверненню на навчання та запобігання безпритульності здобувачів освіти пільгових категорій

Питання збереження контингенту, відрахування здобувачів освіти без отримання робітничої кваліфікації, розглядалися щоквартально на нарадах при директорові. Це дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуальну виховну роботу із здобувачами освіти, що мають пропуски занять. Задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на здобувачів освіти та їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної поліції по поверненню здобувачів освіти на навчання.

 

3. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

3.1. Аналіз методичної роботи

Оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, пошук і творче впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних освітніх технологій та методик, які забезпечують високі і стабільні результати в роботі, є основною концепцією організації навчально-методичної роботи у Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище». З метою створення умов для більшої мобільності випускників на ринку праці підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за інтегрованими професіями.

Згідно із Положенням про методичну роботу у ПТНЗ методична робота у ДНЗ «Краматорське ВПМУ» здійснюється згідно із Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно (професійно-технічну) освіту», Статутом Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище», «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Методична служба ДНЗ «Краматорське ВПМУ» – це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників училища, їх професійної майстерності, а в кінцевому підсумку, на підвищення якості професійної освіти випускників у відповідності до потреб ринку праці.

З метою підвищення фахової майстерності та педагогічної компетентності педагогів у методичній роботі закладу освіти було розроблено і затверджено Єдиний план методичної роботи, План роботи методичного кабінету, План роботи над єдиною методичною проблемою, План роботи школи молодого педагогічного працівника тощо. Протягом навчального року, згідно плану методичної роботи, педагогічні працівники відвідували семінари-практикуми, методичні наради, майстер-класи, заняття Школи молодого педагогічного працівника.

Регулярно відбувалися засідання Школи молодого педагогічного працівника (у тому числі відкриті та розширені), на яких розглядалися актуальні питання і проблеми організації теоретичного та виробничого навчання, ведення планової навчальної документації, формування комплексно-методичного забезпечення, проведення директорських контрольних робіт, підготовки до щорічних курсів-оглядів, робота над персональними блогами і електронними дистанційними курсами тощо.

Методична робота у 2019-2020 навчальному році здійснювалась за колективною та індивідуальною формами роботи. Колективна робота в закладі освіти відбувається з метою відпрацювання єдиного підходу до вирішення навчально-виховних проблем, обговорення актуальних питань та аналізу результатів педагогічної діяльності, як педагогічної роботи взагалі, так і окремих педагогічних працівників, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Вищим колегіальним органом Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище» який координує питання навчально-виробничої і виховної діяльності, є педагогічна рада. Робота педагогічної ради у 2019-2020 навчальному році проводилась відповідно до плану, який складений на весь навчальний рік та затверджений на першому засіданні педради. Педагогічна рада скликалась не рідше одного разу на два місяці, але в разі необхідності проводились позачергові засідання. Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює голова ради Максимов О.І.

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 методичних комісій (МК):

 - природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури та захисту Вітчизни, класних керівників, машинобудівного, побутового профілів.

Розробка та проведення заходів з підвищення рівня освітнього процесу, організація роботи з питань вирішення методичної проблеми, над якою працює заклад освіти, з урахуванням специфіки предмета, циклу предметів, професії, яку отримують здобувачі професійної освіти, обговорення питань теорії та практики, навчання та виховання, організація обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих педагогів з даного предмета (дисципліни), професії, ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та науково-популярної літератури, програмним інформаційно-комунікаційним забезпеченням – таким є неповний перелік справ, які виконують методичні комісії Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище». Методичні комісії під керівництвом своїх голів проводили засідання щомісячно згідно планів роботи комісій на 2019-2020 навчальний рік з метою реалізації завдань, які покладені на методичні комісії, а також завдань, визначених планом методичної роботи закладу освіти на навчальний рік. Робота МК проводилась традиційно у вигляді засідань та в нетрадиційних формах: круглі столи, конференції, електронні презентації, педагогічний калейдоскоп, про що свідчать оформлені у належному вигляді протоколи, звіти і матеріали роботи комісій.

Плідно працювали методичні комісії. В січні 2020 року відбулися засідання методичних комісій, на яких члени комісій звітували про підсумки роботи у І семестрі, розглядалися проблемні питання роботи в ІІ семестрі. На засіданнях методичних комісій розглядалися актуальні питання, пов’язані з ознайомленням з новими законодавчими і концептуальними документами (Закон України «Про освіту»; проект Закону «Про професійну освіту», Постанова КМ №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Наказ МОН 1133 «Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для організації стажування майстрів в/н, педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки» тощо), актуальні питання підвищення якості професійної освіти. Яскравими заходами були насичені тижні професійної майстерності.

Всього в ДНЗ «Краматорське ВПМУ» були проведені п’ять тижнів професійної майстерності:

 • § В період з 9.12.2019 по 12.12.2019 року – тиждень професійної майстерності за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного зварювання», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».
 • § В період з 10.02.2020 по 14.02.2020 року – тиждень професійної майстерності з професії «Кухар. Кондитер».
 • § В період з 17.02.2020 по 21.02.2020 року – тиждень професійної майстерності з професії «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням».
 • § В період з 9.03.2020 по 13.03.2020 року – тиждень професійної майстерності з професії «Касир (в банку). Оператор комп’ютерного набору».
 • § В період з 20.04.2020 по 24.04.2020 року – онлайн тиждень професійної майстерності з професій «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Візажист».

Окрім тижнів професійної майстерності відбулися також предметні тижні:

 • Тиждень фізичної культури (з 14.10.2019 по 18.10.2019 року)
 • Тиждень української мови та літератури (з 11.11.2019 по 15.11.2019 року)
 • Тиждень географії (25.11.2019 по 29.11.2019 року)
 • Тиждень права (2.12.2019 по 6.12.2019 року)
 • Тиждень фізики та астрономії (9.12.2019 по 13.12.2019 року)
 • Тиждень іноземної мови (з 3.02.2020 по 7.02.2020 року)
 • Тиждень інформатики (з 10.03.2020 по 13.03.2020 року)
 • Тиждень математики (з 16.03.2020 по 20.03.2020 року)

В рамках вивчення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, було проведено такі відкриті уроки, майстер-класи педагогічних працівників, що підлягали атестації в поточному навчальному році:

 • § 21.01.2020 року регіональний семінар викладачів фізичної культури Краматорсько - Слов’янського методичного об’єднання де викладач Шестаков О.А. виступив з доповіддю на тему «Інноваційні підходи у викладанні фізичної культури ЗП(ПТ)О».
 • § 28.01.2020 року регіональний семінар старших майстрів де викладач Потапова Н.М. виступила з доповіддю на тему «Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу».
 • § 20.02.2020 року викладачем Малишенко О.С. був проведений обласний виховний захід «Моя професія – запорука успішного майбутнього».
 • § 27.02.2020 року викладачем Бичковською О.В. був проведений регіональний відкритий захід на тему «Фрагменти уроків математики з використанням інтерактивних методів навчання».

З метою оперативного керівництва, інформування педагогічних працівників, вивчення нормативних актів, листів, документів, окремих поточних питань і завдань в Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище» стало системою проведення інструктивно-методичних нарад з усім педагогічним колективом або, у разі потреби, за підрозділами керівництвом училища.  

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів у 2019-2020 навчальному році продовжили свою роботу школи «Молодий спеціаліст – викладач», «Молодий спеціаліст – майстер виробничого навчання». Для вирішення професійних проблем педагогічних працівників методична служба закладу освіти протягом навчального року надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в підготовці та проведенні відкритих заходів, експериментально-дослідної роботи, впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.

За 2019-2020 р. було проведено 10 відкритих уроків, 8 відкритих позакласних заходи, оновлені тестові завдання для поетапної атестації з робітничих професій, розроблені екзаменаційні білети для підготовки молодших спеціалістів. Практично 90% педпрацівників на рівні користувача володіють комп’ютером.

З метою відповідності світовим тенденціям у прагненні бути доступними і відкритими та формування інформаційного освітнього середовища у Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище» постійно функціонує веб-сайт, який вирізняється цікавим дизайном, має фото- та відеоматеріали про життя закладу освіти, містить багато корисної інформації для учнів, їх батьків та абітурієнтів.

3.2. Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників училища у 2018-2019 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473. До складу атестаційної комісії Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище» увійшли: голова АК – В.о. директора училища Максимов А.І., заступник голови – заступник директора з НВР Потапова Н.М., секретар – інспектор відділу кадрів Салтовська О.С., заступник директора з НР Меліхова В.М., заступник директора з НВхР Маєвська Л.І., методист– Євглевська В.В., керівник фізичного виховання – Шестаков О.А. 

Атестація педпрацівників відбувалася на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи. 3 квітня 2020 року атестаційною комісією ДНЗ «Краматорське ВПМУ» був атестований на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» 1 викладач; атестований на відповідність займаній посаді та присвоєнню 14 тарифному розряду 1 майстер виробничого навчання.

15 квітня 2020р. рішенням атестаційної комісії департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації були атестовані педагогічні працівники ДНЗ «Краматорське ВПМУ»:

- Потапова Н.М. – викладач з охорони праці, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

- Шестаков О.А. – викладач фізичної культури, на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

- Бичковська О.В. – викладач математики, на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

- Малишенко О.С. – викладач верстатних дисциплін, на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

- Маєвська Л.І. – заст. директора з НВхР, на відповідність займаній посаді.

 

4. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

4.1. Система виховної роботи ДНЗ «Краматорське ВПМУ».

Виховну систему у Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище» ми розглядаємо як єдиний механізм, що складається із взаємопов’язаних компонентів: комплексу виховних цілей, суб’єктів виховного процесу, їхньої діяльності, спілкування, відносин, змісту і методів організації виховання, управління процесом.

Головна мета виховної роботи ДНЗ «Краматорське ВПМУ» – забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моралі, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури.

Системний підхід до формування особистості відображений у річному плані закладу освіти, де планується зміст заходів, спрямованих на поглиблення професійних знань і вмінь та виховання здобувачів освіти, який реалізується через інтегровані напрями виховання, що у своїй єдності мають забезпечити гармонійний розвиток, можливості для активної творчої діяльності та самовиховання здобувачів освіти, а саме:

громадянське виховання (засвоєння здобувачами освіти системи загальнолюдських цінностей та духовних надбань українського народу, національної свідомості і громадянської гідності);

духовно-моральне виховання (виховання громадянина, засвоєння загальнолюдських та культурно-національних цінностей, релігійна просвіта, культура спілкування);

трудове виховання і професійне самовизначення (усвідомлення себе в професії, повага до людей праці, розвиток практичних здібностей і навичок);

художньо-естетичне виховання (розвиток художньо-естетичних смаків та уподобань, творчих здібностей і талантів);

правове виховання та профілактика правопорушень (формування поваги до закону і правопорядку, засвоєння норм правової та моральної поведінки);

військово-патріотична робота і фізично-спортивний розвиток (формування національної свідомості, любові до свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати; поєднання фізичного загартування з розвитком пізнавальних інтересів).

Створення такої системи ґрунтується на основних принципах організації виховного процесу, що зумовлюють спільну діяльність здобувачів професійної освіти та педагогічного колективу.

Це дає змогу педагогам розвивати пізнавальні здібності здобувачів професійної освіти, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Послідовна і системна виховна робота у ДНЗ «Краматорське ВПМУ» проводиться згідно Перспективного плану виховної роботи педагогічного колективу на поточний рік та згідно Плану сумісних заходів зі службами міста на поточний рік.

За планом виховної роботи у вересні 2019 року проходив Місяць з охорони дитинства, направлений на виявлення серед здобувачів професійної освіти закладу освіти підлітків пільгової категорії. За результатами проведеної роботи було виявлено на 01.10.2019р., що у Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище» навчається 362 здобувача освіти, з них:

21- з числа сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування:

3- з багатодітних дітей ;

2 - з малозабезпечених сімей ;

3 - з числа інвалідів ;

73 - учні з неповних сімей;

185 - мешкають у гуртожитку

4.2. Основні напрями виховної роботи.

Перспективний план виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік враховує інтереси здобувачів професійної освіти відображає комплексний підхід до виховного процесу здобувачів професійної освіти і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

По всім напрямкам були заплановані та протягом року проводились різноманітні заходи: збори здобувачів освіти, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, дослідницька робота та багато інших. Також проводились предметні тижні із загальноосвітніх, загально-технічних та спеціальних дисциплін.

Велика увага звертається колективом закладу освіти на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із соціально-незахищених сімей. Протягом всього терміну навчання вказані категорії здобувачів освіти  отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення.

Колектив закладу освіти тісно співпрацює з Краматорським міським центром служб для сім’ї, дітей та молоді; Управлінням держспоживслужби за дотриманням санітарного законодавства України в Донецькій області; Службою у справах дітей; Краматорським відділом поліції, наркологічним диспансером, Центром здоров'я.

Профілактика злочинності та правопорушень серед здобувачів освіти закладу освіти передбачає тісну співпрацю з Краматорським відділом поліції, Службами у справах дітей Донецької області, Соціальним міським центром, Центром здоров’я, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики.

Фізичному вихованню у Державному навчальному закладі  «Краматорське вище професійне металургійне училище» приділяється належна увага. Для занять фізичною культурою і спортом створені всі відповідні умови: є спортивний зал, спортивні майданчики із нестандартним обладнанням, майданчик для проведення уроків фізичної культури, спортивних змагань, спортивних свят, тощо. Спортивне обладнання в робочому стані і відповідає функціональним вимогам, які висуваються до такого типу обладнання.

Після уроків всі бажаючі здобувачі освіти займаються в спортивній та актовій залах, легкоатлетичній та спортивній кімнатах гуртожитку. Це підтверджується  хорошими досягненнями наших здобувачів освіти та співробітників у огляді художньої самодіяльності серед ПТНЗ області, участі у Обласних конкурсах. Наша збірна команда зі спорту активно приймає участь в обласних спортивних змаганнях та має гідні результати, проводить дружні зустрічі з ЗОШ міста.

На протязі навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню державного замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між закладом освіти і замовниками робітничих кадрів за заявленими робітничими професіями за якими проводиться підготовка в закладі освіти за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів, а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів та удосконалення системи взаємодії закладу освіти та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. В Державному навчальному закладі «Краматорське вище професійне металургійне училище» відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг по вивченню причин звернення випускників до районної служби зайнятості.

Протягом навчального року внесені зміни та затверджені правила прийому на навчання в ДНЗ «Краматорське ВПМУ».

Профорієнтаційна робота проводиться на базі міських шкіл, шкіл області протягом навчального року, фактично попередньо відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл.

В училищі працює буфет де можна придбати гарячі страви. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, здобувачі професійної освіти, які знаходяться на повному державному забезпеченні, та здобувачі професійної освіти, які знаходяться під опікою отримують грошову компенсацію на 3-х разове харчування у розмірі відповідно до чинного законодавства.

Питанням особливої уваги є проведення профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітньої школи. В училищі цьому питанню приділяється велика увага, оскільки успішна робота в даному напрямку є запорукою збереження контингенту здобувачів освіти.

4.3. Формування учнівського самоврядування.

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Самоврядування – неодмінна ознака колективу. Чим досконаліше самоврядування, тим досконаліший колектив. Рада самоврядування училища є дієвим органом в нашому училищі. Її члени мають активну життєву позицію і залучають юнаків та дівчат до змістовної суспільної роботи.

Активну участь здобувачів освіти закладу освіти та весь колектив приймають в екологічних акціях нашого міста (міські суботники, прибирання закріплених за закладом освіти територій міста), а також у ремонті закладу освіти та гуртожитку, в прибиранні та озелененні територій навколо закладу освіти та гуртожитка, збереженні майна.

Станом на 01.09.2019 року у гуртожитку ДНЗ «Краматорське ВПМУ» мешкало 185 здобувачів освіти. Для здобувачів освіти, що мешкають у гуртожитку створені всі необхідні санітарно-гігієнічні умови: безперебійне постачання гарячої та холодної води, дотримання температурного режиму як в кімнатах, так і в місцях загального користування. У гуртожитку обладнані кухня та кімната для прийому їжі, які оснащені холодильниками, шафами для чистого посуду, електроплитою та мікрохвильовою плитою. Також є кімната для відпочинку, кімната самопідготовки здобувачів освіти, спортивна кімната та бібліотека. Працює один вихователь, який організує дозвілля здобувачів освіти за планом виховної роботи гуртожитку на рік.

Вся робота у гуртожитку Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище» проводиться відповідно до Положення про учнівський гуртожиток ДНЗ «Краматорське ВПМУ» та Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку ДНЗ «Краматорське ВПМУ».

4.4. Виховна робота із здобувачами освіти, що мешкають у гуртожитку.

Дієвим органом учнівського самоврядування гуртожитку є Рада гуртожитку, яка є невід’ємною складовою виховної системи закладу освіти. Вона забезпечує залучення юнаків та дівчат до змістової суспільної роботи, до реального управління організацією виховного процесу, житлово-побутової діяльності, змістового дозвілля.

Рада виконує свою діяльність на підставі «Положення про Раду самоврядування гуртожитку Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище» і координується адміністрацією гуртожитку. Робота комітетів ведеться за планом, затвердженим на засіданні ради гуртожитку. Засідання Ради проводяться один раз на місяць, кожен комітет ради відповідає за свій напрямок роботи. Голова ради самоврядування гуртожитку здійснює загальне керівництво Радою, спрямовує її роботу, контролює роботу комітетів, співпрацює з адміністрацією училища та батьками здобувачів професійної освіти.

З метою поліпшення роботи у гуртожитку введене чергування педагогічних працівників (крім вихідних днів) з 16.00 до 22.00 годин. Черговий по гуртожитку педагогічний працівник здійснює допомогу в організації самоврядування здобувачів професійної освіти, контролює санітарний стан кімнат та побутових приміщень, контролює дотримання здобувачами професійної освіти правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, надає допомогу вихователю в організації самопідготовки і дозвілля здобувачів професійної освіти та інше. Систематично керівники груп відвідують своїх здобувачів професійної освіти у гуртожитку, перевіряють умови проживання, санітарний стан кімнат, правила збереження продуктів, проведення дозвілля. Спільна робота керівників груп, викладачів, вихователів, адміністрації – є важливим напрямком навчально-виховного процесу в училищі.

Педагогічний колектив Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище» працює над створенням соціально - педагогічних умов, за яких стимулюються позитивні процеси розвитку і саморозвитку особистості, згідно з прийнятими в суспільстві етичними нормами.

Однією з основних проблем у виховній роботі зі здобувачами професійної освіти є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу підлітка та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні. Адже, кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку педагогів. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони здобувачів професійної освіти.

4.5. Патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти  – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність закладу освіти щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

Впродовж навчального року в ДНЗ «Краматорське ВПМУ» національно-патріотичне виховання проводилось через систему наступних заходів:

 • § тематична лінійка до Дня захисника Вітчизни;
 • § урок мужності «Низький уклін і тричі «Слава!», Українські захисники»
 • § участь учнівської молоді у перегляді патріотичного фільму «Позивний Зеніт»;
 • § проведено тематичну лінійку до Дня Збройних Сил України;
 • § організація та проведення конкурсу стіннівок «Пам’ятаємо! Перемагаємо!»;
 • § участь учнівської молоді у тематичному заході до Дня пам’яті та примирення «Зустріч двох поколінь»
 • § проведення уроку «Україна – Європейська держава (фотовиставка);
 • § проведення тематичної класної години про 75-річницю ВВВ
 • § проведення виховних годин за наступними темами: «Запали свічку» до вшанування жертв Голодомору в Україні (книжкова виставка); «Всесвітній день миру» (книжкова виставка); «День Соборності та Свободи України» (фотовиставка); «День пам`яті героїв Крут» (книжкова та фотовиставка); «День народження державного прапора України» (книжкова виставка); «Міжнародний день пам’яті жертв Холокоста» (фотовиставка).

4.6. Аналіз проведення профорієнтаційної роботи

На підставі наказу по навчальному закладу з метою профорієнтаційної роботи, за педагогічними працівниками були закріплені школи м. Краматорська та Донецької області. Проведена відповідна робота, яка дала наступні результати.  

Впродовж навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню регіонального та державного замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є укладання договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між закладом освіти і замовниками робітничих кадрів на 175 осіб за заявленими робітничими професіями, за якими проводиться підготовка в закладі освіти за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів, а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів та удосконалення системи взаємодії навчального закладу та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників, які дають замовники кадрів надають нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В закладі освіти відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг з вивчення причин звернення випускників до служби зайнятості. Недоліками вважаю, формальне відношення до узагальнення виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на першому робочому місці.  Звертаю увагу на необхідність проводити системний аналіз причин не можливості працевлаштування за професією випускників та робота по усуненню таких.

Протягом навчального року внесені зміни та затверджені правила прийому на навчання відповідно до Типових правил прийому.

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл міста, області та по сільській місцевості Донецької області протягом навчального року, фактично попередньо відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл.

Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами міста для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до закладу освіти для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено нові  презентації про діяльність закладу освіти за напрямками навчання. Велика робота проводиться по сільській місцевості Донецької області.

 

5. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРЧА РОБОТА

Дирекцією закладу освіти вживалися енергійні заходи щодо забезпечення у 2018 році високоефективного і стійкого фінансово-економічного стану, які спрямовувалися на збільшення обсягів фінансування за рахунок залучення додаткових надходжень до училищного бюджету, за рахунок угод з роботодавцями на виробничу практику, економне і раціональне його використання. У результаті фінансовий план у 2019 році виконано за всіма показниками. Сформований бюджет забезпечив фінансування пріоритетних напрямів діяльності закладу освіти. Під особливою увагою знаходились питання розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов для проведення освітнього процесу, стимулювання праці співробітників, навчання та виховання здобувачів освіти. Протягом року своєчасно та у повному обсязі здійснювались соціальні виплати, підвищення заробітної плати та стипендій відповідно до рішень Уряду.

У полі зору директора постійно знаходились питання матеріальної і моральної підтримки працівників та здобувачів освіти.

За 2019-2020 рік було відремонтовано 16 кабінетів (пофарбування стелі, переклейка шпалер, фарбування підлоги), майстерні: верстатна, слюсарна, термістів, зварювальна, перукарня, манікюрна, кухня-лабораторія, гуртожиток. Оновлено обладнання зварювальної майстерні, придбано мультимедійні комплекси в кабінети спеціальних дисциплін, новий комп’ютерний клас, встановлена система пожежогасіння, замінені вікна на металопластикові.

В рамках програми енергозбереження в закладі освіти замінено на сучасні енергозберігаючі близько 40 ламп освітлення, частково проведено капремонт трубопроводів опалення.

Хочу подякувати всьому колективу за підтримку та розуміння, за корисні поради і конструктивну критику, за теплі слова і за те, що Ви є. Адже усі досягнення закладу освіти – це наша спільна щоденна робота.

 

6. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

 1. Співробітництво з підприємствами замовниками кадрів для покращення матеріально-технічної бази закладу освіти шляхом залучення різних джерел фінансування.
 2. Впроваджувати нові форми співпраці з вищими закладами освіти ІІІ-IV рівня акредитації з метою продовження навчання випускників закладу освіти.
 3. Здійснювати моніторинг ринку праці та визначати потребу регіонального ринку у кваліфікованих робітниках на перспективу.
 4. Здійснювати аналіз якості підготовки за обраною професією, закріплення на першому робочому місці шляхом анкетування випускників і роботодавців.
 5. Забезпечувати перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування в умовах виробництва.
 6. Застосовувати енерго- і теплозберігаючі технології з метою економії витрат бюджетних коштів та енергоресурсів.
 7. Створювати і впроваджувати в освітній процес електронні програмні засоби навчання, електронні підручники.
 8. Приймати участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності.
 9.  Забезпечити можливість отримання сучасних методичних, наукових посібників для педагогічних працівників закладу освіти.
 10.  Розповсюджувати передовий досвід членів педагогічного колективу на презентаціях, науково-практичних конференціях, семінарах-практикумах, тренінгах, школах передового досвіду.
 11. Поширення передового досвіду членів педагогічного колективу через презентації, науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, школи передового досвіду.
 12. Здійснення експериментальної діяльності з впровадження в навчально-виробничий процес дуальної системи навчання, вивчення міжнародного досвіду.
 13. Надалі впроваджувати дистанційну систему осіти

 

 

 

 

 

В.о директора ДНЗ «КВПМУ»                          ОЛЕКСАНДР Максимов